Hoppa till innehåll

Privat policy

Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare och ge tillgång till medlemssidor.

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

  • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, tex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.

  • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.

  • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Vi på Mobilkampanj/SST NET vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Framförallt behandlar vi kontaktuppgifter till kunder och samarbetspartners. T.ex. namn, telefonnummer, adresser, roller mm. Utöver detta behandlar vi även bolagsinformation.

Hur vi samlar in information

Om du kontaktar oss per e-post, telefon, post eller andra former av kommunikation, kan vi komma att spara den korrespondensen och dess innehåll för att återkoppla till dig eller dokumentera din synpunkt.

Utöver de uppgifter som vi samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register t.ex. Allabolag.

Vi hämtar även uppgifter om kreditvärdighet från kreditinformationsföretag t.ex. UC.

Personuppgifterna används för att leverera enligt de avtal/samarbeten som upprättats mellan oss, Mobilkampanj, SST NET, och er som kund/samarbetspartner.

Detta innefattar bl.a hantering av:

  • Support och uppföljning

  • Offerter och fakturering

Hur vi delar din information

Alla anställda på Mobilkampanj/SST NET har tillgång till system där vi samlar kontaktpersoner hos kunder/samarbetspartners samt till viss del system där vi hanterar supportärenden för våra tjänster och produkter.

I övrigt tillämpas behörighetsstyrning utifrån användarroller för de IT-system där personuppgifter behandlas hos Mobilkampanj/SST NET.

Mobilkampanj/SST NET delar i specifika fall ut information då det finns lagkrav på att lämna ut data till en myndighet eller vid enskilda förfrågningar från myndigheter, t.ex. Polis, Skatteverket.

Hur länge lagrar vi din information

Det är en del av Mobilkampanj/SST NET kontinuerliga kvalitetsarbete att göra översyn av behovet av lagringen av personuppgifter i våra system. Utgångspunkten för detta arbetet är att säkerställa att vi löpande rensar bort personuppgifter som inte längre behövs i leveransen av våra produkter och tjänster till våra kunder.

I vissa fall ställs krav på lagringstider på data, som innehåller personuppgifter, utifrån lagar och förordningar som vi behöver efterfölja.

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter..

Ändringar av denna policy

Mobilkampanj/SST NET förbehåller sig rätten att närsomhelst, oavsett anledningen, göra ändringar och rättelser i den här integritetspolicyn. Vi kommer att hålla vår integritetspolicy lättillgänglig för dig på vår hemsida.

Hur kontaktar du oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@mobilkampanj.se eller Lunogruppen AB, Helmfeltsgatan 9B, 254 40 Helsingborg.

SST NET Allmänna villkor för tjänster till privatpersoner. Ikraftträdande 2018-10-16

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då SST NET tillhandahåller ett abonnemang eller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). De Tjänster SST NET tillhandahåller är mobiltelefoni och mobildata. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och SST NET (”Avtalet”). Vid motstridigheter mellan Abonnemangsavtal och Allmänna villkor skall dessa gälla i nu uppräknad ordning.
1.2 Avtalet ska anses ingånget när SST NET har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när SST NET med Kundens
samtycke har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om SST NET begär det. SST NET har rätt att göra kreditkontroll av Kund innan Kunds beställning accepteras. Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.
1.3 Kunden ska uppge den postadress och epostadress till vilken Kunden önskar att SST NET ska sända faktura och andra meddelanden. Om SST NET avsänt meddelande till den uppgivna adressen, anses meddelandet mottaget av Kunden senast tre (3) dagar efter avsändandet för brev och omedelbart avseende elektronisk kommunikation eller fax, om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Kunden är skyldig att meddela SST NET adressändring om Kunden vill ändra adress för SST NET fakturor och meddelanden och svarar för de merkostnader som uppkommer för SST NET om så inte sker.
1.4 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller tjänst från en leverantör som ingått avtal med SST NET om betalningsförmedling, ska bestämmelserna i avsnitt 5 (Betalning) i dessa allmänna villkor tillämpas avseende sådant köp. I övrigt gäller för köpet av tjänsten eller varan avtalet mellan leverantören och Kunden. Om Kunden vill reklamera en sådan vara eller tjänst ska Kunden vända sig direkt till leverantören.
1.5 Konsument har ångerrätt på beställningen. Om ni ångrar en beställning ska ni meddela SST NET detta inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Inom 14 dagar efter sådant meddelande ska ni, på egen bekostnad, sända tillbaka eventuella produkter, tillbehör/BOX och följesedel i originalförpackning till SST NET och stå för returkostnad samt en skriftlig förklaring där du meddelar att du utövar din ångerrätt. Om varan under ångerfristen har skadats, förändrats eller av annan anledning inte kan återställas till sitt ursprungliga skick och vi inte kan sälja den igen som ny, är du skyldig att stå för den kostnad som värdeminskningen innebär för SST NET (upp till 100 %).

2 SST NET TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

2.1 SST NET tillhandahåller Tjänsten via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som SST NET äger eller på annat sätt disponerar (”SST NET nät”).
2.2 SST NET ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. SST NET har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. SST NET svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
2.3 SST NET uppgraderar fortlöpande Tjänstens prestanda. Sådana ändringar skall utföras på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av Tjänsten medför att Tjänstens prestanda försämras, ska SST NET på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden. Detsamma gäller om ändring av Tjänsten medför att Kundens egen utrustning behöver anpassas. Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av egen utrustning.
2.4 SST NET får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada för SST NET eller tredje man. Kunden skall i sådant fall informeras så snart det kan ske.
2.5 På grund av uppbyggnaden av SST NET nät eller på grund av tekniska begränsningar kan vissa tjänster och viss utrustning inte användas överallt. Om Tjänsten delvis tillhandahålls via en annan operatörs nät kan även andra villkor gälla för användningen av det nätet.

3 FELAVHJÄLPNING

3.1 SST NET ska avhjälpa fel i Tjänsten inom skälig tid. SST NET åtgärdar sådana avbrott och fel under ordinarie arbetstid, normalt vardagar 08.00-17.00. Med fel avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. SST NET har dock inte skyldighet att avhjälpa fel:
a) då felet är hänförligt till annans nät, eller;
b) då felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation, eller;
c) då felet i annat fall beror på sådana omständigheter som anges i punkt 2.5, eller;
d) då felet beror på omständigheter som anges i punkt 1.4.
3.2 Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har SST NET rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan. Detsamma gäller om SST NET efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten, eller;
a) felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten, eller;
b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten, eller;
c) Kundens utrustning, eller;
d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än SST NET eller av underleverantörför vilken SST NET svarar enligt punkt 2.2
3.3 SST NET arbetar löpande med förbättringar av prestanda och driftssäkerhet för Tjänsten. Detta arbete kan begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. SST NET ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. SST NET ska i största möjliga utsträckning informera Kunden om planerade avbrott.

4 KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:
a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för SST NET eller tredje man;
b) ger upphov till störningar i SST NET nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick (s.k. ”spam”) eller
spridande av datavirus,
c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet;
d) kränker SST NETs eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;
e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller
f) strider mot god sed
4.2 Utrustning som Kunden ansluter ska uppfylla SST NET gällande anvisningar, så att inte olägenhet eller skada uppstår för SST NET eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på SST NET begäran koppla bort sådan utrustning från Tjänsten som orsakar störning i SST NET nät eller i Tjänsten eller medför eller riskerar att medföra intrång i tredje mans rätt.
4.3 Med ”Säkerhetskoder” avses användarnamn, lösenord, PIN-kod, etc. Med ”Kort” avses SIM-kort, programkort, etc. Kunden ska förvara Säkerhetskoder och Kort som hör till Tjänsten på ett betryggande sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kunden får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera Kort.
4.4 Kunden är gentemot SST NET ansvarig för användningen av Tjänsten. Har Tjänsten använts av någon obehörig person, är Kunden
betalningsansvarig för sådan användning. 

5 BETALNING

5.1 Kunden ska betala avgifter enligt gällande Avtal och prislista. Fasta avgifter börjar debiteras för tid från och med att SST NET har börjat tillhandahålla Tjänsten, om inte annat överenskommits mellan parterna. Rörliga avgifter samt engångsavgifter faktureras i efterskott. Fast månadsavgift faktureras periodvis i förskott per kvartal eller månad, såvida inget annat överenskommits.
5.2 Det belopp som Kunden ska betala anges på faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Fakturaavgift tillkommer.
5.3 Fakturan ska betalas till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit SST NET tillhanda.
5.4 Om betalning sker på annat sätt än med användande av SST NET översänd faktura, ska OCR-nummer anges som betalningsreferens.
Om så inte skett, anses betalningen fullgjord först när SST NET haft skälig tid att identifiera och avräkna betalningen mot fakturan. Anges
ofullständigt eller felaktigt OCR-nummer får SST NET dessutom ta ut en avgift för sina merkostnader enligt prislista.
5.5 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. I förekommande fall är Kunden också skyldig att betala ersättning för betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag.
5.6 Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, ska SST NET på Kundens begäran bevilja anstånd
med betalning av det tvistiga beloppet till dess att SST NET utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden beräknas dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig betala.
5.7 Kunden är skyldig att betala fast avgift enligt Avtalet även om SST NET har stängt eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 7.1.
5.8 För användning av Tjänsten gäller en beloppsgräns om 3 000 kronor om annat inte avtalats eller följer av prislistan. Om beloppsgränsen överskridits är Kunden skyldig att senast den dag SST NET anger betala skulden. SST NET har rätt att begränsa användningen av Tjänsten till dess full betalning skett. Om flera Tjänster debiteras på samma faktura gäller beloppsgränsen för totalbeloppet på fakturan. Om SST NET
begränsar eller helt stänger Tjänsten enligt denna punkt, har SST NET rätt att debitera Kund en administrativ avgift enligt prislista.
5.9 SST NET har rätt att ändra Kundens beloppsgräns eller begära deposition, om detta efter till kreditprövning framstår som befogat. Ändras beloppsgränsen skall SST NET skriftligen meddela Kunden. I förekommande fall har SST NET rätt att ur deponerat belopp tillgodogöra sig belopp motsvarande sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 5.5.
5.10 Gäller Avtalet för viss minsta tid (bindningstid) och har uppsägning skett med stöd av punkt 15.4, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning.

6 PRISAVDRAG

6.1 Om Tjänst varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som inte beror på Kunden, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat i hela dygn för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till SST NET, om inte annat anges i punkt 6.2.
6.2 Om inte parterna kommit överens om annat ska prisavdrag enligt punkt 6.1 utgå med följande belopp för huvudtjänsterna:
a) etthundra (100) kronor om felet varat minst fem (5) dygn i följd;
b) tvåhundrafemtio (250) kronor om felet varat minst tio (10) dygn i följd;
c) fyrahundra (400) kronor om felet varat minst femton (15) dygn i följd.
6.3 Ersättning på grund av fel i Tjänsten regleras som huvudregel genom avdrag på kommande faktura. Prisavdrag som understiger 25 kronor per faktureringsperiod utgår inte. Det åligger Kund att själv begära ersättning enligt denna punkt. Endast en ersättning enligt 6.2 kan utgå, även om flera Tjänster berörs.

7 STÄNGNING AV TJÄNSTEN

7.1 SST NET får stänga eller begränsa Tjänsten om:
a) Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid,
b) Kunden har överskridit beloppsgränsen,
c) Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1 – 4.4 eller 11.1,
d) Kunden utnyttjar Tjänsten på ett sätt som innefattar brott mot gällande lag, på annat sätt missbrukar Tjänsten eller använder Tjänsten på ett sätt som är uppenbart olämpligt,
e) Kunden i övrigt använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från SST NET.
7.2 Om Kundens nyttjande av Tjänsten under viss tid är av sådan omfattning att det överstiger vad som är normalt för Kunden eller genom ett användarmönster som mycket kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster tex. användning av onaturligt stora datamängder och orimligt långa samtals-/ eller datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsterna enl. PTS, har SST NET rätt att omedelbart helt eller delvis begränsa Kundens användning av Tjänsten. Återinkoppling sker i sådant fall inte förrän Kundens upplupna skuld till SST NET tillfullo har betalats. Om SST NET begränsar eller helt stänger Tjänsten enligt denna punkt, har SST NET rätt att
debitera Kunden för kostnader för bortkoppling, avstängning eller begränsning samt för återställande efter sådan åtgärd.
7.3 För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. SST NET kan begära att du skriftligen styrker detta. I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan SST NET komma att kontrollera ditt användarmönster. För att säkerställa att din användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader. Om din användning av SST NET bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer SST NET att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att inom två veckor förändra ditt beteendemönster och/eller öka din nationella närvaro. Om ditt beteende inte förändras har SST NET rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning från det att du mottog meddelandet tills dess att SST NET bedömer att ditt beteendemönster är förändrat.
7.3 SST NET ska stänga Tjänsten om Kunden begär det. SST NET har också rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet för SST NET följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut.

8 SKADESTÅND

8.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som SST NET, eller någon för vilken SST NET svarar, förorsakat sådan genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.
8.2 SST NET ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten, inte heller ansvarar SST NET för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.
8.3 Begränsningarna av SST NET skadeståndsskyldighet enligt punkterna 8. 1 och 8.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller när ansvar följer av tvingande lag.
8.4 SST NET har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet eller
uppsåt. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som
oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9 REKLAMATION

9.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

10 FORCE MAJEURE

10.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll, så kallad befriande omständighet, om och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

11 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av SST NET, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

12 SST NET behandling av KUNDUPPGIFTER

12.1 Respektive part ska uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. SST NET är personuppgiftsansvarig för den del av person och kunduppgifter som sker inom ramen för Avtalet. Om Kunden tillhandahåller personuppgifter, såsom användarens namn
och mejl, till SST NET, ansvarar Kunden för att sådana uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföringen av sådana personuppgifter. SST NET ansvarar i sin tur för laglig grund för behandlingen av sådana personuppgifter efter mottagandet från KUND.
12.2 Avseende ett begränsat antal tjänster behandlar SST NET personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde till Kunden.
12.3 Med ”Kunduppgift” avses uppgift om Kunden såsom namn, adress, personnummer, abonnemangsnummer eller annan uppgift om
Kunden. Med ”Trafikuppgift” avses uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för fakturering såsom till exempel tid, omfattning, vilka kommunikationsnät som använts och tekniska data.
12.4 Kunden ska på SST NET begäran lämna de uppgifter som SST NET behöver för tjänstens tillhandahållande. Kunden ska utan dröjsmål meddela SST NET eventuella ändringar i sådana uppgifter.
12.5 SST NET behandlar Kunduppgifter och Trafikuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra SST NET varor och tjänster. Kunden samtycker till att Kunduppgifter får
behandlas för dessa ändamål. Kunden har rätt att årligen begära kostnadsfri information om Kunduppgifterna. Kunden kan återkalla samtycket när som helst genom skriftligt meddelande till SST NET, begära rättelse av felaktiga uppgifter och meddela att Kunduppgifter inte får användas för marknadsföringsändamål. Om det behövs för att tillhandahålla Tjänsten lämnas Kunduppgifter och Trafikuppgifter ut till SST NET samarbetspartners.
12.6 SST NET får, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa drift av Tjänsten, ta del av material som lagras eller förmedlas
via Tjänsten. Kunden samtycker till att SST NET, för att förhindra spridning av spam eller virus eller motsvarande, får avlägsna meddelanden som kan antas innehålla sådant material. SST NET lämnar löpande information om sådana åtgärder på sin hemsida.
12.7 SST NET får lämna ut Kundens namn, adress och telefonnummer till annan för nummerupplysningsändamål, om Kunden inte
begärt att uppgifterna ska skyddas. Kunden kan skriftligen begära att sådana uppgifter inte ska lämnas ut för ändamål som rör direkt
marknadsföring.
12.8 SST NET får för kreditbedömning inhämta uppgifter om Kunden även från annat personregister än SST NET kundregister.
13 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
13.1 Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om SST NET medger det.
13.2 SST NET äger rätt att utan samtycke överlåta avtalet.
13.3 Frånträdande Abonnent är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter Överlåtelsetidpunkten och den tillträdande Abonnenten är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före Överlåtelsetidpunkten.

14 ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

14.1 SST NET har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.
14.2 Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats via personlig underrättelse.

14.3 Om parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

15 UPPSÄGNING

15.1 Kunden har, med undantag för vad som sägs i punkt 15.5 nedan, rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.
15.2 Om SST NET ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom 1 (månad) efter det att Kunden informerats om förändringen.
15.3 SST NET har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med tre (3) månaders uppsägningstid.
15.4 SST NET har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om:
a) Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd; eller
b) Kunden begår väsentligt avtalsbrott, eller;
c) Det finns skäl att anta att Kunden inte kommer att betala i rätt tid och att dröjsmålet är att betrakta som väsentligt.
Ett avtalsbrott är att betrakta som väsentligt bl.a. om faktura inte betalas inom 15 dagar från förfallodagen
15.5 Utan hinder av vad som anges i punkterna 15.1 och 15.3 gäller att om parterna har överenskommit om bindningstid, får parts uppsägning verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Om avtal med bindningstid avslutas av Kund innan avtalstiden upphört äger SST NET rätt att omedelbart debitera kund kvarvarande fasta avgifter enligt gällande avtalstid.
15.6 Uppsägning kan endast ske skriftligen. Kund kan vid begäran få en skriftlig bekräftelse på sin uppsägning.
15.7 Om Kunden har sagt upp Avtalet helt eller delvis stängs berörd Tjänst snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt
som Kunden önskar.
15.8 Om Avtalet sägs upp av SST NET pga. Kundens avtalsbrott och/eller utebliven betalning eller om Avtalet sägs upp av Kund
utan beaktande av uppsägningstid med anledning slutfaktura, har SST NET rätt att debitera samtliga upplupna avgifter och andra
debiteringar för Tjänst och avslutningsavgift enligt för Avtalet gällande ordinarie prislista,  ev. erhållna rabatter slutar då vara gällande
och kunden kommer att debiteras till fullo resterande avtalsperiod. I förekommande fall de fasta avgifter för resterande del av bindningstiden samt en avgift för värdet på hårdvara eller annan utrustning. Kund anses ha sagt upp Avtalet med omedelbar verkan bl.a. om Kunden byter operatör utan iakttagande av bindningstid. och/eller uppsägningstid.

16 KONTAKTVÄGAR

16.1 Frågor, ersättningskrav o.d. från Kunden skall ställas till SST NET, Norra Kyrkogränden 30, 261 31 Landskrona alternativt via telefon
020-121131 alternativt eller via www.sstnet.se

17 TVIST

17.1 Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna
reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som enbart rör underlag för fakturering av Tjänster.

18 IKRAFTTRÄDANDE

18.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 2018-10-16

SST NET Allmänna villkor för tjänster till företag. Ikraftträdande 2018-10-16

§ 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för fysisk eller juridisk persons (”Abonnenten”) abonnemang på sådana teletjänster som Abonnenten från tid till annan beställer och som tillhandahålls av Svensk säkerhetstjänst Net AB under det registrerade varumärket SST NET (”SST NET”). Abonnenten äger möjlighet att nyttja abonnemanget i den omfattning, som följer av SST NET vid var tid gällande samarbetsavtal med  ätoperatör i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster-, som Abonnenten beställer vid ingående av abonnemangsavtal eller vid efterbeställning (”Abonnemangsavtalet”). I det fall ni ämnar att skicka tillbaka eventuella produkter och/eller box, efter sådant  meddelande ska ni, på egen bekostnad, sända tillbaka dessa i originalförpackning till SST NET. Om produkter och/eller SST NET BOX inte kan återställas till sitt ursprungliga skick, är du skyldig att stå för den kostnad som värdeminskningen innebär för SST NET (upp till 100 %) t ex. SST NET Mobil Frihet box 995kr.

§ 2. Användning av utrustning

Abonnent svarar för att utrustning, som ansluts till UMTS nätet, uppfyller de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskriver. Vid
misstanke om att utrustningen orsakar störningar i UMTS nätet-, skall Abonnenten hålla utrustningen tillgänglig för undersökning.  Abonnenten är skyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning, som stör teletrafik. Anslutningen till nätet får inte utnyttjas på ett sätt som medför att SST NET eller annan förorsakas avsevärda olägenheter.

§ 3. Abonnemangsavtalet

Abonnentens rätt att nyttja abonnemanget regleras av dessa allmänna villkor, vilka utgör del av Abonnemangsavtalet. Abonnemangsavtalet
undertecknas av Abonnenten på av SST NET anvisad blankett eller via ett muntligt avtal (”Röstinspelning”) i vilken vald abonnemangsform
och eventuella tilläggstjänster skall anges. Orderblankett tillhandahålls av SST NET genom återförsäljare, partners eller av SST NET direkt.
Abonnenten är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligt Abonnemangsavtalet. Om abonnemang tecknas för juridisk person av någon
som inte är firmatecknare eller i övrigt behörig till detta, har denne personligt betalningsansvar. Abonnemangsavtal anses ingånget när SST NET godkänt Abonnents beställning. I de fall kreditbedömning av Abonnent genomförs, vilket bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma
att inhämtas, kan SST NET komma att kräva att Abonnenten inom viss tid ställer säkerhet för fullgörandet av sina åtaganden enligt Abonnemangsavtalet. Det innebär att Abonnent under tiden fram till dess att säkerhet ställts endast har rätt att i begränsad omfattning nyttja
abonnemanget (t. ex. inte för betaltjänster eller för samtal till eller från utlandet) och i vissa fall att Abonnenten endast kan nyttja abonnemanget upp till ett i förväg fastställt belopp för upplupna samtalsavgifter (Kreditbelopp). Under denna period har SST NET rätt att med omedelbar verkan annullera sådant abonnemang. Abonnent är skyldig att underrätta SST NET om varje förändring av angiven adress.
Abonnenten anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande abonnemanget sju (7) dagar sedan avsändande per post skett till den adress som Abonnenten har uppgett. Abonnent svarar för att alla användare av abonnemanget känner till innehållet i dessa allmänna villkor.

§ 4. SST NET behandling av KUNDUPPGIFTER

4.1 Respektive part ska uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. SST NET är personuppgiftsansvarig för den del av person- och kunduppgifter som sker inom ramen för Avtalet. Om Kunden tillhandahåller personuppgifter, såsom användarens namn och mejl, till SST NET, ansvarar Kunden för att sådana uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföringen av sådana personuppgifter. SST NET ansvarar i sin tur för laglig grund för behandlingen av sådana personuppgifter efter mottagandet från KUND. Vi kommer löpande att behandla uppgifter om er, och om hur ni eller de använder Tjänsterna för att kunna uppfylla Avtalet med er, för fakturering samt för att marknadsföra produkter och tjänster. För dessa ändamål kan vi lämna uppgifterna vidare, både inom och utanför EU, till andra företag i vår koncern, till andra operatörer, till våra samarbetspartners och andra affärspartners, underleverantörer. Genom att godta dessa villkor godkänner ni att vi skickar direktreklam till er och användare, även via t.ex. e-post eller SMS. Ni har rätt att säga nej till att era uppgifter används vid direkt marknadsföring, och ni får också ta tillbaka ett tidigare samtycke. Ni ansvarar för att ni har inhämtat samtycke från samtliga aktuella användare till behandling av personuppgifter enligt denna punkt. SST NET äger rätt att överlåta våra rättigheter och
skyldigheter under Avtalet till andra företag.
4.2 Avseende ett begränsat antal tjänster behandlar SST NET personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde till Kunden. SST NET avser att behandla uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer m.m. beträffande Abonnenten för – nummerupplysningsändamål, innebärande bl.a. att uppgifterna kan lämnas ut till företag som bedriver nummerupplysning, – registervård, innebärande bl.a. att uppgifter kan inhämtas genom samkörning med andra register samt – marknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden om varor och tjänster automatiskt
skickas till Abonnenten. För detta ändamål kan uppgifter om Abonnenten också komma att lämnas till andra företag som bedöms kunna erbjuda varor och tjänster av intresse för Abonnenten. Genom att ingå avtal med SST NET om abonnemang samtycker Abonnenten till att SST NET behandlar uppgifter beträffande Abonnenten för ovan angivna ändamål. Uppgifter om Abonnenten behandlas dock inte för marknadsföringsändamål om Abonnenten motsätter sig det. Abonnenten har vidare rätt att begära att uppgifter beträffande Abonnenten rättas. Abonnenten har också rätt att en gång per år erhålla information om hur uppgifter beträffande Abonnenten används. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till SST NET, NORRA KYRKOGRÄNDEN 30, 261 31 Landskrona.

§ 5. Överlåtelse Abonnemangsavtalet

Abonnent får inte överlåta Abonnemangsavtalet utan att dessförinnan ha inhämtat SST NET skriftliga godkännande. Överlåtelsen skall ske skriftligen och undertecknas av den som innehar abonnemanget och den som skall överta det och överlåtelsen genomförs när SST NET fått del av denna skriftliga bekräftelse (Överlåtelsetidpunkten). Frånträdande Abonnent är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter Överlåtelsetidpunkten och den tillträdande Abonnenten är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

§ 6. Abonnentens betalningsansvar

För anslutningen till SST NET och användningen av UMTS/LTE nätet och beställda teletjänster, är Abonnenten skyldig att betala den ersättning som anges i Abonnemangsavtalet under den bindningstid som avtalats. Efter bindningen löper abonnemanget vidare till de priser som anges i SST NET vid var tid gällande prislista om inte annat pris avtalas under ny bindningstid. Abonnenten informeras om ändrade
priser senast trettio (30) dagar före ikraftträdandet av ändringen. Nyttjas abonnemang över eventuellt fastställt Kreditbelopp är Abonnenten skyldig att vid anfordranomedelbart betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kan ändras efter omprövning. Abonnenten äger ej rätt till återbetalning av fasta abonnemangsavgifter. SST NET har rätt att debitera en faktureringsavgift för samtliga fakturor.

§ 7. Betalning

Abonnenten skall betala ersättning för nyttjande av abonnemanget enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på i fakturan angivet konto. Sker betalningen på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, skall fakturanumret anges. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när SST NET haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid efter fakturadatum. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall SST NET medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet intill dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen skall betala. Dröjer Abonnenten med betalning mer än tio dagar efter skriftlig påminnelse, har SST NET rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av abonnemanget till dess full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har SST NET rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av abonnemanget till dess full betalning erlagts.

§ 8. Abonnents åtagande

Abonnenten tilldelas ett SIM-kort och där tillhörande koder, som efter aktivering ger Abonnenten tillgång till de tjänster som från tid till annan

omfattas av SST NET. Det åligger Abonnenten att vara aktsam om SIM-kortet så att det ej skadas och hantera SIM-kortet och koder på ett sådant sätt att kortet inte kan användas av någon obehörig. Det ovanstående innebär bl.a. att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-kortet eller på annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Abonnenten är ensamt ansvarig för nyttjandet av abonnemanget om Abonnenten valt att frånkoppla användningen av koder. Abonnenten är ansvarig för kostnader som uppkommer för SST NET på grund av vårdslös hantering av SIM-kortet. Abonnenten skall genast anmäla förlust av SIM-kortet till SST NET kundtjänst. Sedan sådan anmälan skett ansvarar Abonnenten inte för betalning av avgifter för samtalskostnader hänförligt till abonnemanget. Abonnentens betalningsansvar avseende fasta avgifter för abonnemanget kvarstår dock oförändrat. SST NET ersätter förlustanmält SIM-kort mot vid var
tid gällande avgift för att täcka SST NET självkostnad. Abonnenten kan komma att erbjudas tjänster av SST NET som medför möjlighet för Abonnenten att kommunicera och publicera material på Internet. Om Abonnenten köper denna typ av tjänst förbinder sig Abonnenten att iaktta följande villkor: Det material som publiceras av Abonnenten får inte strida mot dessa villkor eller mot lag, myndighets anvisning, bruk eller sedvänja. Materialet får heller inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande för enskild person, uppmana till brott eller riskera att väcka förargelse eller att medföra skada eller annan olägenhet för SST NET eller tredje part. Det senare innebär bl.a. att materialet inte får innehålla inslag av t.ex. hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring. Abonnenten är ansvarig för allt material som denne publicerar på eller kommunicerar via tjänsten, såväl data som datorprogram och länkar till andra webbsidor. SST NET har rätt, men ingen skyldighet, att granska det material som Abonnenten publicerar enligt ovan för att säkerställa att Abonnenten fullgör sina åtaganden enligt denna punkt. SST NET har även rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller att inte vidarebefordra material som strider mot dessa villkor. Förutom vad som anges i dessa villkor kan ytterligare villkor komma att ställas i anslutning till tjänsterna eller av innehållsleverantör. Abonnenten
förbinder sig att uppmärksamma och iaktta sådana villkor vid nyttjandet av tjänsterna. Brott specifikt angivna villkor för viss tjänst skall anses som brott mot dessa villkor. Abonnenten förbinder sig att hålla SST NET skadeslöst för all skada som SST NET kan komma att drabbas av i anledning av Abonnentens nyttjande av tjänster i strid mot dessa villkor eller annan överenskommelse med SST NET eller
innehållsleverantör.

§ 9. Uppgifter om abonnenten

Abonnenten tilldelas ett nummer för identifikation av abonnemanget. Nummer kan ej skyddas vid SMS. Tilldelat nummer eller annan identifikation kan ändras om det är påkallat av tekniska, underhållseller driftmässiga skäl. Abonnenten meddelas i sådant fall i god tid.

§ 10. Avbrott

Har abonnemanget inte kunnat användas på grund av ett fel i nätet, som omöjliggjort förbindelse, har Abonnenten rätt att få avdrag på faktura i förhållande till felets varaktighet räknat från den tidpunkt då felet anmälts till SST NET kundtjänst. Anmälan skall göras inom skälig tid, dock senast inom tio (10) dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Avdrag görs för varje helt dygn med den del av månadsavgiften som enligt avtalet skulle ha utgått under denna tid. Belopp som understiger 50 kronor under aktuell fakturaperiod medför inte avdrag. Prisavdrag enligt denna punkt utges istället för skadestånd på grund av att abonnemanget inte har kunnat användas. Rätt till prisavdrag föreligger inte om felet beror på omständigheter utanför SST NETs kontroll- och vars följder SST NET inte rimligen kunnat råda över eller förutse, t.ex. krig, krigshandling, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. SST NET och SST NETs leverantörer kan av tekniska och driftsmässiga skäl behöva vidta underhåll av UMTS-nätet. Sådant planerat underhåll utgör inte grund för ersättning enligt denna punkt. Vid omfattande planerade underhållsarbeten skall Abonnenten aviseras i förväg.

§ 11. Skadestånd

Abonnenten skall skriftligen framställa krav på ersättning för skada, som uppkommit till följd av innehavet av abonnemanget, till SST NETs kundtjänst. Krav på skadestånd skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Abonnenten sin rätt att göra kravet gällande. Abonnenten har, med de begränsningar som anges i punkt 12, rätt till skälig ersättning för direkt skada som uppkommer vid normalt nyttjande och som SST NET, eller någon för vilken SST NET svarar för, har orsakat genom vårdslöshet. Har Abonnenten eller annan användare av abonnemanget använt utrustning i strid med punkt 2 är Abonnenten ansvarig för skada som därigenom uppkommer. Abonnent är skyldig att hålla SST NET skadelöst för all skada som SST NET drabbas av med anledning av Abonnentens, eller annan abonnemangsanvändares, nyttjande av abonnemanget i strid med dessa Allmänna Villkor.

§ 12. Ansvarsbegränsning

För skada till följd av att: – teleförbindelse avbrutits eller varit felaktig, – telemeddelande uteblivit, expedierats oriktigt, försenats eller störts, eller – uppgift om namn, nummer, adress eller annan identifikation varit felaktig utgår ersättning enbart för skälig utgift som föranletts av skadan. Abonnentens rätt till ersättning för direkt skada är begränsad till 50.000 kronor per år oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året och oavsett antalet berörda abonnemang. Ersättning utgår inte i något fall för indirekta skador såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet eller andra följdskador. Abonnenten har heller inte rätt till ersättning för skada som orsakats av att användningen av abonnemanget hindrats eller försvårats till följd av åtgärd som varit påkallad av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl.

§ 13. Force majeure

Part är befriad från skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter utanför parts kontroll, vilka part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit och som inte orsakats genom parts vårdslöshet. Såsom befriande omständighet anses bl. a. upplopp, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i elförsörjning, fel i annan operatörs nät eller annan liknande händelse för vilken part inte svarar.

§ 14. Avstängning

Abonnemang kan tills vidare stängas av för såväl utgående som inkommande telemeddelande om Abonnent
1) inte återsänder undertecknat abonnemangsavtal inom sju (7) dagar efter det att Abonnent anslutits till nätet,
2) underlåter att inom angiven tid vidta annan rimlig åtgärd som krävs för anslutning av Abonnenten till nätet,
3) inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller olägenhet i enlighet med punkt 2,
4) efter påminnelse inte erlägger betalning enligt faktura,
5) ställer in betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller visar andra tydliga tecken på obestånd,
6) begår inte oväsentligt avtalsbrott, eller om det finns befogad anledning att misstänka att Abonnenten kommer att begå sådant avtalsbrott,
7) nyttjar Abonnemanget utöver fastställt Kreditbelopp,
8) inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 8 eller
9) lämnar oriktiga personuppgifter. Om förutsättning för avstängning inte längre föreligger skall anslutningen på Abonnentens begäran öppnas mot särskild avgift.

§ 15. Avtalsperiod och uppsägning av abonnemangsavtal

Abonnenten äger rätt att när som helst säga upp abonnemanget med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid såvida inte annat avtalats. Abonnemanget upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt Abonnenten anger. Stängs abonnemanget med stöd av punkt 14 äger SST NET rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande. I övriga fall äger SST NET rätt att säga upp abonnemanget med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid. Om abonnemanget skall gälla för viss minimitid, kan Abonnenten tidigast säga upp abonnemanget vid utgången av denna tid. Om SST NET säger upp abonnemanget på grund av Abonnentens brott mot villkoren under den särskilda bindningstiden debiteras resterande månadsavgifter. Om Avtalet sägs upp av SST NET pga. Kundens avtalsbrott och/eller utebliven betalning, eller om Avtalet sägs upp av Kund utan beaktande av uppsägningstid med anledning slutfaktura, har SST NET rätt att debitera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för Tjänst och avslutningsavgift enligt för Avtalet gällande ordinarie prislista, ev. erhållna rabatter slutar då vara gällande och kunden kommer att debiteras till fullo resterande avtalsperiod. I förekommande fall de fasta avgifter för resterande del av bindningstiden samt en avgift för värdet på hårdvara eller annan utrustning. Kund

anses ha sagt upp Avtalet med omedelbar verkan bl.a. om Kunden byter operatör utan iakttagande av bindningstid. och/eller uppsägningstid.
Uppsägning skall ske skriftligen. SST NET äger rätt att säga upp avtalet om avtalet används på ett sådant sätt att SST NET eller SST NETs
kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som mycket kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster
tex. användning av onaturligt stora datamängder och orimligt långa samtals-/ eller datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsterna enl. PTS statistik. För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. SST NET kan begära att du skriftligen styrker detta. I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan SST NET komma att kontrollera ditt användarmönster. För att säkerställa att din användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader. Om din användning av
SST NET bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer SST NET att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att inom två veckor förändra ditt beteendemönster och/eller öka din nationella närvaro. Om ditt beteende inte förändras har SST NET rätt att ta ut en  tilläggsavgift för din användning från det att du mottog meddelandet tills dess att SST NET bedömer att ditt beteendemönster är förändrat.

§ 16. Villkorsändring

Ändringar i dessa allmänna villkor samt vad gäller pris eller avgift för abonnemang eller samtal som gäller för de olika  abonnemangsformerna och tjänsterna träder i kraft 30 dagar efter SST NET skriftligen meddelat Abonnenten eller ändringen meddelats på SST NETs hemsida. Övriga priser och avgifter får vid varje tid ändras genom att ändringen införs i SST NETs prislista som från tid till annan finns tillgänglig på SST NETs hemsida.

§ 17. Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras av allmän domstol. Svensk lag är tillämplig